ترجمه آهنگ Lauv & Anne Marie – Fuck, I’m Lonely

ترجمه آهنگ Lauv & Anne Marie - Fuck, I'm Lonely

ترجمه آهنگ Lauv & Anne Marie – Fuck, I’m Lonely

 

[Verse 1: Lauv]

I call you one time, two time, three time
یک بار بهت زنگ میزنم، دو بار، سه بار
I can’t wait no more
دیگه نمیتونم بیشتر صبر کنم
Your fingers through my hair, that’s on my mind
انگشت های تو لای موهام، این تو ذهنمه
I know it’s been a minute since you walked right through that door
میدونم یه دقیقه از وقتی که از اون در بیرون رفتی گذشته
But I still think about you all the time
ولی هنوز همش بهت فکر میکنم

[Pre-Chorus: Lauv]

I don’t know, I don’t know
نمیدونم
How I’m gonna make it out
چطوری میخوام از پسش بر بیام
I don’t know, I don’t know
Now you got me sayin’
الان تو باعث شدی بگم

[Chorus: Lauv]

Fuck, I’m lonely, I’m lonely, I’m lonely as
لعنتی من تنهام، من تنهام
Fuck, come hold me, come hold me, come hold me
لعنتی، بیا بغلم کن
It’s been me, myself, and why did you go, did you go?
مشکل من بودم، خودم، و تو چرا رفتی؟
Oh, fuck, I’m lonely, I’m lonely, I’m lonely, lonely, I
اوه لعنتی من تنهام

[Verse 2: Anne-Marie]

Yeah, I still watch the shows you showed me
آره، هنوز برنامه هایی که تو بهم نشون دادی رو تماشا میکنم
I still drink that wine
هنوز همان شراب رو میخورم
But these days it tastes more bitter than sweet, hmm
ولی این روز ها مزه اش بیشتر تلخه تا شیرین
And all my friends are way too drunk to save me from my phone
و همه دوستام زیادی مستن تا من رو از تلفنم نجات بدن
So sorry if I say some things I mean
ببخیشد اگه چیزایی منظور دار میگم

[Pre-Chorus: Anne-Marie & Lauv]
I don’t know, I don’t know
How I’m gonna make it out
I don’t know, I don’t know
Now you got me sayin’

[Chorus: Anne Marie & Lauv, Anne-Marie]

Fuck, I’m lonely, I’m lonely, I’m lonely as
Fuck, come hold me, come hold me, come hold me
It’s been me, myself, and why did you go, did you go?
Oh, fuck, I’m lonely, I’m lonely, I’m lonely, lonely, I

[Bridge: Lauv with Anne-Marie, Anne-Marie]

I miss those nights when you would come over
دلم برای اون شب هایی که میومدی اینجا تنگ شده
Spent all night just tryna get closer
همه شب ها فقط سعی میکردیم نزدیک تر شیم
That was June and now it’s October
اون ماه ژون بود و الان ماه اکتبره
I don’t want, don’t want to get over
من نمیخوام ازش بگذرم
I miss those nights when you would come over
Spent all night just tryna get closer
That was June and now it’s October
I don’t want, don’t want to get over you
من نمیخوام بیخیالت شم
Oh, get over you (Oh)

[Chorus: Lauv & Anne-Marie, Lauv]

Fuck, I’m lonely, I’m lonely, I’m lonely as
Fuck, come hold me, come hold me, come hold me
It’s been me, myself, and why did you go, did you go?
Oh, fuck, I’m lonely, I’m lonely, I’m lonely, lonely, I

[Outro: Lauv & Anne-Marie, Lauv]

I miss those nights when you would come over (Yeah)
Spent all night just tryna get closer
That was June and now it’s October
I don’t want, don’t want to get over
I miss those nights when you would come over
Spent all night just tryna get closer
That was June and now it’s October
I don’t want, don’t want to get over you
(Hmm, hmm)

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن