ترجمه آهنگ The Best You Had + موسیقی آنلاین

The Best You Had

ترجمه آهنگ The Best You Had

سلاااااام 😉

 

Does she ever feel like me?

ایا اون ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟

Run her fingers down your back Do you ever talk about us?

ﺗﺎﺣﺎﻻ در مورد ما ﺑﺎھﺎش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدی؟

Or is it just the bad times we had?

یا ﻓﻘﻂ اونا روزگار ﺑﺪی ﺑﻮدن که ما با ھﻢ داﺷﺘﯿﻢ؟

‘Cause baby it’s been three weeks and I’m going out my mind

چون عزیزم سه هفته گذشته و من دارم عقلم رو از دست میدم

How does she taste, is it sweeter than mine was?

اون چه هﺰه ای میده ﺷﯿﺮﯾﻦ تر از ﻣﻦ ھﺴﺖ؟

I’ve been using bodies just to get me through the night

من از بدن های دیگه استفاده کردم فقط برای اینکه شبم رو بگزرونم

Is it the same, huh?

مثل هم ھﺴﺖ؟ آره

( ﻣﻨﻈﻮرش اینه با بقیه رابطه داشته تا بتونه یه ﺟﻮری ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ کنه ﺎﻣا بازم نتونسته فراموشش کنه )

 

‘Cause it’s crazy that you’re moving on so fast

چون این دیوونه کننده اس که تو خیلی زود منو ﻓﺮاﻣﻮش کردی

But baby it’s okay if I am still the best you had

وﻟﯽ عزیزم اﺷﮑﺎﻟﯽ نداره اگه ﻣﻦ هنوز بهترینی ھﺴﺘﻢ که داﺷﺘﯽ

And it hurts that you would just leave like that

و اﯾﻦ درد داره که تو ھﻤﯿﻨﺠﻮری منو ﺗﺮک ﮐﺮدی

But baby it’s okay if I am still the best you had

وﻟﯽ عزیزم اﺷﮑﺎﻟﯽ نداره اگه ﻣﻦ هنوز بهترینی ھﺴﺘﻢ که داﺷﺘﯽ

 

Oh na na na na, Oh na na na na na na na, Oh na na na na

اوه نا نا نا نا اوه نا نا نا نا نا نا اوه نا نا نا نا

If I am still the best you had

اگه ﻣﻦ هنوز بهترینی ھﺴﺘﻢ که داﺷﺘﯽ

Oh na na na na, Oh na na na na na na na, Oh na na na na

اوه نا نا نا نا اوه نا نا نا نا نا نا اوه نا نا نا نا

If I am still the best you had

اگه ﻣﻦ هنوز بهترینی ھﺴﺘﻢ که داﺷﺘﯽ

 

Nobody did it like us, nobody did it like you did

ھﯿﭽﮑﺲ مثل ما اﻧﺠﺎﻣﺶ نداده بود ھﯿﭽﮑﺲ مثل تو اﻧﺠﺎﻣﺶ نداده بود

Darling, I know that we’re fucked

عزیزم میدونم که رابطه مون بهم ریخت

But you know my ego was stupid

ﺎﻣا تو ﻣﯿﺪوﻧﯽ که ذھﻦ ﻣﻦ اﺣﻤﻖ بود

Tell everyone I hate her ’cause I’m scared of how you feel

به همه بگو ازش متنفرم چون من از اینکه بدونم چه حسی داری میترسم

It’s complicated

اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ

 

‘Cause it’s crazy that you’re moving on so fast

چون این دیوونه کننده اس که تو خیلی زود منو ﻓﺮاﻣﻮش کردی

But baby it’s okay if I am still the best you had

وﻟﯽ عزیزم اﺷﮑﺎﻟﯽ نداره اگه ﻣﻦ هنوز بهترینی ھﺴﺘﻢ که داﺷﺘﯽ

And it hurts that you would just leave like that

و اﯾﻦ درد داره که تو ھﻤﯿﻨﺠﻮری منو ﺗﺮک ﮐﺮدی

But baby it’s okay if I am still the best you had

وﻟﯽ عزیزم اﺷﮑﺎﻟﯽ نداره اگه ﻣﻦ هنوز بهترینی ھﺴﺘﻢ که داﺷﺘﯽ

 

Oh na na na na, Oh na na na na na na na, Oh na na na na

اوه نا نا نا نا اوه نا نا نا نا نا نا اوه نا نا نا نا

If I am still the best you had

اگه ﻣﻦ هنوز بهترینی ھﺴﺘﻢ که داﺷﺘﯽ

Oh na na na na, Oh na na na na na na na, Oh na na na na

اوه نا نا نا نا اوه نا نا نا نا نا نا اوه نا نا نا نا

If I am still the best you had

اگه ﻣﻦ هنوز بهترینی ھﺴﺘﻢ که داﺷﺘﯽ

 

And I don’t want you, no nothing more

و ﻣﻦ تو رو نمیخوام نه دیگه ﻧﻤﯿﺨﻮاﻣﺖ

I don’t need you

بهت احتیاج ندارم

It’s crazy that you’re moving on so fast

اﯾﻦ دﯾﻮوﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪه اس ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﻨﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی

When I am still the best you had

وقتی ﻣﻦ هنوز بهترینی ھﺴﺘﻢ که داﺷﺘﯽ

 

‘Cause it’s crazy that you’re moving on so fast

چون این دیوونه کننده اس که تو خیلی زود منو ﻓﺮاﻣﻮش کردی

But baby it’s okay if I am still the best you had

وﻟﯽ عزیزم اﺷﮑﺎﻟﯽ نداره اگه ﻣﻦ هنوز بهترینی ھﺴﺘﻢ که داﺷﺘﯽ

And it hurts that you would just leave like that

و اﯾﻦ درد داره که تو ھﻤﯿﻨﺠﻮری منو ﺗﺮک ﮐﺮدی

But baby it’s okay if I am still the best you had

وﻟﯽ عزیزم اﺷﮑﺎﻟﯽ نداره اگه ﻣﻦ هنوز بهترینی ھﺴﺘﻢ که داﺷﺘﯽ

(Maybe it’s okay)

شاید اشکالی نداشته باشه

 

(Oh na na na na, Oh na na na na na na na, Oh na na na na (oh, yeah

اوه نا نا نا نا اوه نا نا نا نا نا نا اوه نا نا نا نا اوه آره

(The best, oh the best you had)

بهترین بهترینی که تو داشتی

(Oh na na na na, Oh na na na na na na na, Oh na na na na (oh, yeah

اوه نا نا نا نا اوه نا نا نا نا نا نا اوه نا نا نا نا اوه آره

I am still the best you had

ﻣﻦ هنوزم بهترینی ھﺴﺘﻢ که تو داﺷﺘﯽ

 

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

 

ترجمه آهنگ The Best You Had

ترجمه آهنگ The Best You Had

ترجمه آهنگ The Best You Had

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن