ترجمه آهنگ LP - Lost On You

ترجمه آهنگ LP – Lost On You

ترجمه آهنگ LP – Lost On You [Verse 1] When you get older, plainer, saner وقتی سنت بیشتر شد،ساده تر، عاقل تر شدی Will you remember all the danger We came from? به یادت خواهد ماند همه ی آن مشکلاتی که از سر گذراندیم؟ Burning like embers, falling tender مثل خاکستر سوختیم،آرام فروریختیم Longing for…

Swish Swish - Katy perry & Nicki minaj

ترجمه آهنگ Swish Swish + موسیقی آنلاین

ترجمه آهنگ Swish Swish سلااااام 🙂     They know what is what but they don’t know what is what اونا ﻣﯿﺪوﻧﻦ ﭼﯽ به چیه ، ﺎﻣا ﻧﻤﯿﺪوﻧﻦ ﭼﯽ به چیه ( یه اﺻﻄﻼح ھﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ اینکه ﻓﻘﻂ از ظاهر ﻗضیه خبر دارند و ﻧﻤﯽ دوﻧﻦ اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ  چیه گفته میشه کتی پری این اھﻨﮓ…