ترجمه آهنگ Rewrite the stars – Anne marie & James Arthur

ترجمه آهنگ Rewrite the stars – Anne marie & James Arthur   ترجمه آهنگ rewrite the stars رو امروز براتون گزاشتم امیدوارم از کار مشترک Anne marie & James Arthur لذت ببرید?   You know I want you تو می دونی من می خوامت It’s not a secret I try to hide این رازی نیست…