ترجمه آهنگ Lauren Jauregui - More Than That

ترجمه آهنگ Lauren Jauregui – More Than That

ترجمه آهنگ Lauren Jauregui – More Than That [Verse 1] I see you watching so I walked into your stare تو رو دیدم که داری نگاه میکنی پس به سمتِ جایی که خیره شدی حرکت کردم ‘Cause I ain’t in the position to be walking over there چون تو جایی نیستم که بتونم به سمت…