ترجمه آهنگ Mark Ronson - Nothing Breaks Like a Heart

ترجمه آهنگ Mark Ronson & Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart

ترجمه آهنگ Mark Ronson & Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart [Chorus: Miley Cyrus] This world can hurt you این دنیا میتونه بهت آسیب بزنه It cuts you deep and leaves a scar عمیق میبُردت و یک زخم بجا میزاره Things fall apart, but nothing breaks like a heart و هیچ چیز مانند…