ترجمه آهنگ The White Stripes – Fell in love with a girl

Fell in love with a girl عاشق یک دختر شدم I fell in love once and almost completely یک بار و تقریبا با تمام وجود عاشق شدم She’s in love with the world اون(دختر) هم عاشق تمام دنیاس (با اینکه میدونه دختر هرزس ولی بازم عاشقشه) But sometimes these feelings can be so misleading ولی…