ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Dove Cameron – Out Of Touch

ترجمه آهنگ Dove Cameron - Out Of Touch

ترجمه آهنگ Dove Cameron – Out Of Touch

آخرین بروزرسانی : اردیبهشت 99
[Verse 1]

Woke up on the wrong side of you this morning
امروز صبح از دنده چپ بيدار شدم

Said some things last night in the heat of the moment
ديشب تو حالت جوگيري يه چيزايي گفتم

You always forgive, how could I forget?
تو هميشه ميبخشي، من چطوري ميتونم فراموش کنم؟

You’ve been in my bed when I need somebody
وقتي به يکي نياز دارم تو تو تختم بودي

Yeah, I put you through some things
آره، من تو رو تو يه موقعيتايي قرار دادم

But at least it ain’t boring
ولي حداقل اين حوصله سر بر نيست

[Pre-Chorus]

Who’s gonna tell me I’m out of touch
کي ميخواد بگه من دست نيافتي ام

When the lights come on and I’m still fucked up?
وقتي نور‌ها ميان و من هنوز داغونم؟

It’s true, I hope it’s you, yeah
اين واقعيت داره، اميدوارم تو باشي

Who’s gonna call me on all my shit
کي ميخواد موقع گندکاريام صدام کنه

When I go too far and you’re sick of it?
وقتي بيش‌ از حد ميشه و ازش خسته ميشي؟

It’s true, I hope it’s you, yeah

اين واقعيت داره، اميدوارم تو باشي

[Chorus]

Baby, I hope that it’s

عزيزم، اميدوارم تو باشي

You, ooh, ooh

Baby, I hope that it’s

You, ooh, ooh

Baby, I hope that it’s you

[Verse 2]

You love me when I’m low, when I’m down in the basement
تو عاشقمي وقتي من حالم بده، وقتي پايين زير زمينم

And don’t give me up when I test your patience
و وقتي صبرت رو ميسنجم بيخيال من نميشي

You always forgive, how could I forget?
تو هميشه ميبخشي، من چطوري ميتونم فراموش کنم؟

You don’t run away when I’m acting ugly
وقتي زشت رفتار ميکنم فرار نميکني

No, you never sugar-coat and that’s

ترجمه آهنگ Dove Cameron – Out Of Touch

why you’re the greatest, yeah
نه، هيچوقت لاپشوني نميکني و براي همين بهتريني، آره

[Pre-Chorus]

Who’s gonna tell me I’m out of touch

When the lights come on and I’m still fucked up?

It’s true, I hope it’s you, yeah

Who’s gonna call me on all my shit

When I go too far and you’re sick of it?

It’s true, I hope it’s you, yeah

[Chorus]

Baby, I hope that it’s

You, ooh, ooh

Baby, I hope that it’s

You, ooh, ooh

Baby, I hope that it’s you

You, ooh, ooh

Baby, I hope that it’s

You, ooh, ooh

Baby, I hope that it’s you

[Bridge]

And I’m trying not to push you too much
و من سعي نميکنم که خيلي بهت فشار بيارم

Yeah, I’m trying, but it’s not good enough
آره، دارم سعي ميکنم، ولي نه به اندازه کافي خوب نيست

I been on one, and I can’t keep on lying to myself
من با دليل‌هاي خود خوش‌حال بودم، و نميتونم ديگه به خودم دروغ  بگم

[Pre-Chorus]

Who’s gonna tell me I’m out of touch

When the lights come on and I’m still fucked up?

It’s true, I hope it’s you

ترجمه آهنگ Dove Cameron – Out Of Touch

[Chorus]

Baby, I hope that it’s

You, ooh, ooh (Hey)

Baby, I hope that it’s you

Ooh, ooh

Baby, I hope that it’s you

Ooh, ooh (Baby, I, baby, I)

Baby, I hope that it’s you

Ooh, ooh (Baby, I, baby, I)

Baby, I hope that it’s you

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن