ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی James Arthur – You

ترجمه آهنگ James Arthur - You

ترجمه آهنگ James Arthur – You (ft Travis Barker)

آخرین بروزرسانی : اردیبهشت 99
[Intro]

Fighting, living, dying
جنگيدن، زندگي کردن، مردن

For what? For freedom?
براي چي؟ براي آزادي؟

That for which men have fought since time began, to be free
که آدما هميشه براش در حال جنگيدن بودن، براي آزاد بودن

[Verse 1]

They’ve been making blanket statements, scaring everyone
اونها بيانيه‌هايي براي همه ميدن، همه رو ميترسونن

They’ve been making you feel like you never did belong
اون‌ها باعث ميشدن تو حس کني به هيچي تعلق نداشتي

Yeah, he said, and she said, yeah, they say a lot
آره، اون (مرد) گفت، و اون (زن) گفت، اونا زياد حرف ميزنن

So many things, they just think you forgot
خيلي چيز‌ها، اون‌‌ها فقط فکر ميکنن تو فراموش کردي

Who you are, and what you do, and where you’re coming from
که کي هستي، و چي کار ميکني، و از کجا اومدي

I just thought I could remind you with a simple song
من فقط فکر کردم ميتونم با يه آهنگ بهت يادآوري کنم

No bad body language can start to rub off
هيچ زبان بدني نميتونه اعصابت رو از جاي ديگه رو کسي خالي کنه

Till we’re choosing weapons and hatred, not love
تا زماني که اسلحه‌ها و تنفر رو انتخاب ميکنيم، نه عشق

Not you
نه تو

[Chorus]

You were in the wilderness
تو در وحش بودي

Looking for your own purpose
دنبال هدفت ميگشتي

Then you became a butterfly, a butterfly
بعدش يه پروانه شدي، يه پروانه

I knew you always would
ميدونستم هميشه اينکاروخواهي کرد

‘Cause they were throwing sticks and stones
چون اون‌ها داشتن چوب و سنگ پرت ميکردن

But words could never break your bones
ولي کلمه‌‌ها هيچوقت نميتونستن استخوان‌هات رو بشکونن

You just spread your wings and fly, your wings and fly
فقط بايد بال‌هات رو باز کني و پرواز کني

I knew you always would
ميدونستم هميشه اينکاروخواهي کرد

I knew you always were
ميدونستم هميشه همين بودي

I knew there always was nothing wrong with being
ميدونم هميشه هيچ مشکلي براي اينکه خودت باشي وجود نداشته

You, you, you, you, you, you, you, you

[Verse 2]

All you ever see on CNN are enemies
همه چيزي که تو سي ان ان (شبکه خبري) ميبيني دشمنن

Telling you to lose your individuality
بهت ميگن که شخصيتت رو از دست بدي

Look, do this and do that, till you’ve lost your way
ببين، اين کار رو کن و اون کار رو کن، ت اينکه راهت رو از دست دادي

Till you need a vice or a means of escape
تا اينکه به فساد يا يه گونه از فرار کردن نياز پيدا کني

They want you to stare into your screen and see yourself
اون‌ها ميخوان که به صفحه تلويزين نگاه کني و خودت رو ببيني

Blow smoke into your mirror till you’re mentally unwell
توي آينه‌ات دود بدمي تا اينکه از لحاظ رواني حالت خوب نباشه

So don’t let them catch you with lies and deceit
پس نذار با دروغ و فريب بگيرنت

They can’t take your soul or desire for freedom
اون‌ها نميتونن روح يا ميل تو براي آزادي رو ازت بگيرن

You
تو

ترجمه آهنگ James Arthur – You

[Chorus]

You were in the wilderness

Looking for your own purpose

Then you became a butterfly, a butterfly

I knew you always would

‘Cause they were throwing sticks and stones

But words could never break your bones

You just spread your wings and fly, your wings and fly

I knew you always would

I knew you always were

I knew there always was nothing wrong with being

[Bridge]

Yeah, yeah
آره، آره

You said I wanna be, I’m gonna be
گفتي ميخوام باشم، خواهم شد

Everything they said that I couldn’t be
همه چيز‌هايي که اونا گفتن نميتونم بشم

Everything that I said I would be, when I picked up a pen and I started to speak
همه چيز‌‌هايي که گفتم خواهم شد، وقتي يه خودکار برداشتم  شروع به حرف زدن کردم

I hear the beat, my melody
وقتي ضرب موسيقي و ملودي رو ميشنوم

I just poured all of my heart in these sheets
من فقط همه قلبم رو توي اين کاغذ‌‌ها ريختم

I could not just be a star in the street
من نميتونستم فقط يه ستاره تو خيابون باشم

Man, I knew I was different, I had the belief
مرد، من ميدونستم که فرق دارم، باورش داشتم

Nowhere to live, nothing to eat
نه جايي براي زندگي، نه غذايي براي خوردن

You were so hungry that you couldn’t sleep
ونقدر گشنه بودي که نميتونستي بخوابي

You couldn’t breathe, how could it be
نميتونستي نفس بکشي، چطور ممکن بود

All of this shit was happening to me?
همه اين‌ مذخرف‌ها براي من اتفاق مي‌افتاد

I would do drugs, I was a thief
ميتونستم مواد بزنم، يه دزد بودم

Still on the run from the karma police
هنوز درحال فرار از سرنوشت بودم

You were the mission that’s given to me
تو ماموريتي بودي که به من داده شده بود

By the powers that be minus Devil, G-O-D
با قدرتي که شيطان رو کمتر ميکرد، خدا

[Post-Bridge]

You were in the wilderness, looking for your own purpose

And you became a butterfly, a butterfly

I knew you always would

ترجمه آهنگ James Arthur – You

[Chorus]

You were in the wilderness

Looking for your own purpose

And you became a butterfly, a butterfly

I knew you always were

‘Cause they were throwing sticks and stones

But words will never break your bones

You just spread your wings and fly, your wings and fly

I knew you always would

I knew you always were

I knew you always would

I know there always was nothing wrong with being

You, you, you, you, you, you, you, you

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن