ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی NF – The Search

ترجمه آهنگ NF – The Search

 

دانلود

 

[Verse]

“Hey, Nate, how’s life?”
هی، نیت، زندگیت چطوره
I don’t know, it’s alright
نمیدونم، خوبه
I’ve been dealin’ with some things like every human being
داشتم مثل همه آدم ها با چیزها سر و کله میزدم
And really didn’t sleep much last night (Last night)
و دیشب واقعا زیاد نخوابیدم
“I’m sorry,” that’s fine
متاسفم، مشکلی نداره

I just think I need a little me time
فقط فکر میکنم به زمانی برای خودم نیاز دارم

I just think I need a little free time
فقط فکر میکنم به یکمی زمان آزاد نیاز دارم
Little break from the shows and the bus rides (Bus rides), yeah
یکمی دوری از اجرا ها و سفر های تو اتوبوس
Last year I had a breakdown
پارسال من یه مشکلی داشتم (از لحاظ روحی شکستم)
Thoughts tellin’ me I’m lost gettin’ too loud
افکاری که بهم میگفتن من دارم گم میشم صدایشان بلند تر میشد
Had to see a therapist, then I found out
باید پیش یه روانشناس میرفتم، بعد متوجه شدم که

Somethin’ funny’s goin’ on up in my house
اتفاقات عجیبی داره تو خونه ام میوفته

Yeah, started thinkin’ maybe I should move out
آره، به این فکر کردم که شاید باید نقل مکان کنم
You know, pack my cart, take a new route
میدونی، وسایلم رو جمع کنم، یه مسیر جدید رو شروع کنم
Clean up my yard, get the noose out
باید باغچمو تمیز کنم، تَله ها رو بندازم بیرون
Hang up my heart, let it air out (Air out)
قلبم رو آویزون کنم، بذارم خشک بشه
I’ve been searchin’
من داشتم جستجو میکردم

“What does that mean, Nate?” I’ve been learning
این یعنی چی نیت؟ ، من داشتم یاد میگرفتم

Grabbin’ my keepsakes, leavin’ my burdens
یادگاری هام رپ میگرفتم، مسئولیت هامو رها میکردم
Well, I brought a few with me, I’m not perfect
خب، چندتاشون رو با خودم آوردم، من کامل نیستم
Lookin’ at the view like, this concerns me
جوری به منظره نگاه میکنم که انگار این نگرانم میکنه
Pickin’ up the cues, right? I’m quite nervous
نقشم رو بازی میکنم، درسته؟ من یکمی مضطربم
Hate it when I lose sight, life gets blurry
متنفرم وقتی بینشم رپ از دست میدم. زندگی تار میشه

And things might hurt me
و چیزها ممکنه بهم آسیب بزنن

It’s prolly gonna be a long journey, but hey (But hey)
این احتمالا قراره سفری طولانی باشه، ولی هی
It’s worth it, though
اگرچه ارزشش رو داره
Cold world out there, kids, grab your coats
هوای سرد اون بیرون، بچه ها، کت هاتونو بردارید
Been a minute, I know, now I’m back to roam
یه دقیقه گذشته، میدونم، حالا برگشتم به سرگردانی
Lookin’ for the antidote to crack the code
دنبال پادزهری برای شکوندن کد

Pretty vivid; I admit it, I’m in classic mode
کاملا روشنه، قبول دارم، من تو حالت کلاسیکم

Don’t need pity given to me, but I can’t condone
نیازی ندارم کسی برام دلسوزی کنه، من نمیتونم ببخشم
Talkin’ down to me, I’ma have to crack your nose for crackin’ jokes
باهام حرف میزنی (با حالت تحکم آمیز)، منم به خاطر جوک هات دماغت رو خرد میکنم
I’m lookin’ for the map to hope, you seen it? (You seen it?)
من دارم دنبال نقشه امید میگردم، تو دیدیش؟
Been makin’ a whole lot of changes
داشتم کلی تغییر ایجاد میکردم

Wrote a song about that, you should play it
(یه آهنگ درباره اش نوشتوم، باید پخشش کنی (گوشش کنی

I get scared when I walk on these stages
وقتی روی این استیج ها راه میرم میترسم
I look at the crowd and see so many faces, yeah
به جمعیت نگاه میکنم و صورت های زیادی میبینم
That’s when I start to get anxious
این وقتیه که اضطرابم شروع میشه
That’s when my thoughts can be dangerous
این وقتیه که افکارم میتونن خطرناک باشن
That’s when I put on my makeup and drown in self-hatred
این وقتیه که من آرایش میکنم (یه ظاهر ساختگی از خودم نشون میدم) و در تنفر از خودم غرق میشم

Forget what I’m saying, and—
چیزایی که دارم میگم رو فراموش کن، و

Where’d the beat go?
بیت (بیته موسیقی) کجا رفت؟
Oh, ain’t that somethin’?
اوه، اون بیته خیلی خفن نیس؟
Drums came in, you ain’t see that comin’
درام ها وارد موسیقی میشن، بدون اینکه انتظارش رو داشته باشی
Hands on my head, can’t tell me nothin’
دستام رو سرمه، نمیتونی بهم چیزی بگی
Got a taste of the fame, had to pump my stomach
یکمی از طعم شهرت رو چشیدم، بعدش باید معدم رو تخلیه میکردند
Throw it back up like I don’t want it
بالا بیارمش (شهرت رو استفراغ کنم) ، ازش خوشم نیومد

Wipe my face, clean off my vomit
صورتم رو پاک کنم، استفراغم رو نمیز کنم

OCD, tryna push my buttons
وسواس، دارم سعی میکنم دکمه هامو بزنم
I said don’t touch it, now y’all done it
گفتم دست نزنین، ولی الان همتون دست زدین
I can be critical, never typical
من میتونم بحرانی باشم، هیچوقت نوعی نخواهم بود
Intricate with every syllable, I’m a criminal
هر هجای کلماتم پیچیدس، من یه خلافکارم
Intimate, but never political, pretty visual
مودبم، ولی هیچوقت سیاسی نیستم، کاملا بصیری ام
Even if you hate it, I’ll make it feel like you’re in it, though
حتی اگه از این بدت بیاد، من باعث میشم احساس کنی تو درونشی (قاطیشی)، هرچند که

You call me what you wanna, but never call me forgettable
هرچی میخوای صدام میکنی، ولی هیچوقت بهم نمیگی از یاد بردنی

Leave you deep in thought, I could never swim in the kiddie pool
تو رو عمیق توی افکارت رها میکنم، من هیچوقت نمیتونم تو استحر بچه ها شنا کنم
Way that I been thinkin’ is cinematic, it’s beautiful
جوری که من فکر میکردم سینمایی بود، این قشنگه
Man, I don’t know if I’m makin’ movies or music videos (Videos, videos, videos)
پسر، من حتی نمیدونم دارم فیلم میسازم یا موزیک ویدیو
Yeah, the sales can rise
آره، فروش ها میتونن افزایش بیابن

Doesn’t mean much though when your health declines
البته خیلی هم معنی ای نداره وقتی وضع سلامتیت خوب نیست

See, we’ve all got somethin’ that we trapped inside
ببین، ما همه چیزی داریم که دونش گیر افتادیم
That we try to suffocate, you know, hopin’ it dies
که سعی میکنیم خفه اش کنیم، میدونی، امیدواریم اون بمیره
Try to hold it underwater but it always survives
سعی میکنیم زیر آب نگه داریمش ولی اون همیشه نجات پیدا میکنه
Then it comes up out of nowhere like an evil surprise
بعد از نا کجا آباد مثل یک شیطان پیداش میشه
Then it hovers over you to tell you millions of lies
بعد بالا سرت میگرده تا بهت میلیون ها دروغ بگه
You don’t relate to that? Must not be as crazy as I am
نمیتونی اینا رو به خودت نسبت بدی؟ حتما به اندازه من دیوونه نیستی
The point I’m makin’ is the mind is a powerful place
نکته ای که دارم میرسونم اینه که ذهن جای پر قدرتیه

And what you feed it can affect you in a powerful way
و وقتی تغذیه اش میکنی میتونه از راه خیلی قوی ای روت تاثیر بذاره

It’s pretty cool, right? Yeah, but it’s not always safe
این خیلی باحاله، درسته؟ آره، ولی این همیشه امن نیست
Just hang with me, this’ll only take a moment, okay?
فقط بچسب بهم، فقط یه لحظه طول میکشه، باشه؟
Just think about it for a second, if you look at your face
فقط برای یه لحظه بهش فکر کن، اگه به صورتت نگاخ کنی
Every day when you get up and think you’ll never be great
هر روز که بیدار میشی و فکر کنی هیچوقت آدم بزرگی نخواهی بود
You’ll never be great—not because you’re not, but the hate
هیچوقت آدم بزرگی نخواهی بود، نه بخاطر اینکه نیستی، بخاطر تنفر

Will always find a way to cut you up and murder your faith (Woo)
همیشه یه راهی پیدا خواهی کرد تا ایمانت رو از بین ببری و بکشی

I am developin’, take a look at the benefits
من دارم توسعه پیدا میکنم، یه نگاهی به سودش بنداز
Nothin’ to meddle with, I can never be delicate
چیزی نیست که بخوای توش دخالت کنی، من هیچوقت نمیتونم لطیف باشم
Am I even relevant? That depends how you measure it
من دارم مربوط حرف میزنم؟ بستگی به این داره که چطوری اندازه بگیریش
Take a measurement, then bag it up and give me the evidence
یه اندازه ای بگیر، بعد جمعش کن و بدش بهم
It’s pretty evident; dependable can never be tentative
کاملا واضهه، یه آدم قبل اعتماد رو نمیشه امتحان کرد
I’m a gentleman, depending on if I think you’re genuine
من یه مرد محترمم، بستگی به این داره اگه فکر کنم تو آدم واقعی ای هستی

Pretty elegant, but not afraid to tell you to get a grip
کاملا برازنده ام (زیبا) ، ولی نمیترسم که بهت بگم کنترلت رو دستت بگیری

Proper etiquette, I keep it to myself when I celebrate, ah (Ah)
به اندازه مناسبی اداب معاشرت دارم، برای خودم نگهش میدارم برای وقتی که میخوام جشن بگیرم
It’s that time again
دوباره زمانشه
Better grab your balloons and invite your friends
بهتره بادکنک هات رو بگیری و دوستات رو دعوت کنی
Seatbelts back on, yeah, strap ’em in
کمربند ها دوباره بسته میشه، آره، ببندشون
Look at me, everybody, I’m smilin’ big
به من نگاه کنین، همگی، من دارم یه لبخند گنده میزنم

On a road right now that I can’t predict
تو یه جاده ای هستم که نمیتونم پیشبینیش کنم

Tell me “Tone that down,” but I can’t resist
بهم بگو “کمتر زننده اش کن”، ولی من نمیتونم مقوامت کنم
Y’all know that sound, better raise your fist
همتون اون صدارو میشناسید، بهتره مشتاتونو ببرید بالا
The search begins, I’m back, so enjoy the trip, huh
جستجو آغاز میشه، من برگشته ام، پس از سفر لذت ببر، هاه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن