موسیقی آنلاین + Rescue Me ترجمه آهنگ

Rescue Me

  Rescue Me ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”Rescue Me” songwriter=”َThirty Seconds To Mars” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/06/03-Rescue-Me.mp3”buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

Whatever you do, don’t ever play my canyon

هر کاری که میکنی ، هیچوقت با اعماق وجودم بازی نکن

Too many years being the king of pain

سال های زیادی شاه درد بودم

You gotta lose it all if you wanna take control

تو باید همه چیزتو از دﺳﺖ ﺑﺪی اگه ﻣﯿﺨﻮای ﮐﻨﺘﺮﻟﺖ ور ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎری

Sell yourself to save your soul

خودت رو ﺑﻔﺮوش تا روحت رو نجات بدی

Rescue me from the demons in my mind

نجاتم بده از شیاطینی که داخل ذهنم هستن

Rescue me from the lovers in my life

نجاتم بده ازعاشقان داخل زندگیم (ﻣﻨﻈﻮرش عشق ھﺎی ناپایدار و صرفا عشق هایی که برای هوس بازی هستن هست )

Whatever you do, don’t ever lose your faith

 هر کاری میکنی ، هیچوقت ایمانت رو از دست نده

The devil’s quick to love, lust and pain

شیاطین سریعن تا بهت عشق بورزن ،شهوت و درد

Better to say yes to never know, oh, oh

 بهتره که بگی آره تا هرگز ندونی اوه اوه

Sell yourself to save your soul

خودت رو ﺑﻔﺮوش تا روحت رو نجات بدی

Sell yourself to save your soul, you gotta, oh, oh

 خودت رو ﺑﻔﺮوش تا روحت رو نجات بدی ، تو باید اوه اوه

Sell yourself to save your soul, you gotta, oh, oh

خودت رو ﺑﻔﺮوش تا روحت رو نجات بدی ، تو باید اوه اوه

  Rescue Me ترجمه آهنگ
  Rescue Me ترجمه آهنگ

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن