موسیقی آنلاین + Stupid In Love ترجمه آهنگ

Rihanna

Stupid In Love ترجمه آهنگ

سلااام 😉

Stupid in love

تو عشق و عاشقی ابلهم

Oh, stupid in love

آه، تو عشق و عاشقی عباهم

Let me tell you something

بذار یه چیزی بهت بگم

Never have I ever been a size 10 in my whole life

تو کل زندگیم سایزم 10 نشده بود

I left the engine running, I just came to see

گذاشتم موتورش کار کنه، اومدم که ببینم

What you would do if I gave you a chance to make things right

چیکار می کنی اگه یه شانس دیگه بهت بدم تا همه چیزو درست کنی

So I made it, even though Katy told me this would be nothing

خب این کارو کردم، گرچه کتی بهم گفت که فایده ای نداره

But a waste of time and she was right

ولی حق با اون بود و فقط وقتمو از بین بردم

Don’t understand it, blood on your hands and still you insist

نمیفهمی، دستات خونیه و هنوزم زیرش میزنی

On repeatedly trying to tell me lies and I just don’t know why

پشت سر هم دروغ میبافی و درک نمیکنم چرا اینکارو می کنی

This is stupid, I’m not stupid

خیلی ابلهانست، خب من ابله نیستم

Don’t talk to me like I’m stupid

جوری با من حرف نزن که انگار ابلهم

I still love you but I just can’t do this

هنوزم عاشقتم ولی دیگه نمیتونم ادامه بدم

I may be dumb, but I’m not stupid

شاید احمق باشم ولی ابله نیستم

My new nickname is you idiot

میدونی اسم مستعار من چی شده سبک مغذ

(Such an idiot)

چه سبک مغذی

That’s what my friends are calling me when they see me yelling into my phone

این اسمو دوستام برام گذاشتن وقتی منو میبینن که پشت تلفن دارم باهات داد و بیداد می کنم

They tellin’ me let go, he is not the one

بهم میگن، خب ولش کن، حتما اون اونی که باید باشه نیست

I thought I saw your potential, guess that’s what made me dumb

فکر کردم توانت رو دیدم، شاید اون منو اینطور احمق کرده

He don’t want it, not like you want it, scheming and cheating

اون اینو نمیخواد، اونطور که تو میخوای، نه تمهیدی تو کارشه و نه گول زدنی

Oh girl, why do you waste your time? You know he ain’t right

آه دختر، چرا وقتتو از بین می بری، میدونی که پسر درستی نیست

Telling me this I don’t wanna listen but you insist on

اینو بهم میگی و نمیخوام به حرفات گوش بدم،

repeatedly trying to tell me lies and I just don’t know why

پشت سر هم دروغ میبافی و درک نمیکنم چرا اینکارو می کنی

This is stupid, I’m not stupid

خیلی ابلهانست، خب من ابله نیستم

Don’t talk to me like I’m stupid

جوری با من حرف نزن که انگار ابلهم

(Stupid in love)

تو عشق و عاشقی ابلهم

I still love you but I just can’t do this

هنوزم عاشقتم ولی دیگه نمیتونم ادامه بدم

I may be dumb, but I’m not stupid

شاید احمق باشم ولی ابله نیستم

Trying to make this work, but you act like a jerk

سعی می کنم همه چیزو درست کنم ولی تو مث بیشعورا رفتار می کنی

Silly of me to keep holding on

من چه احمقم که بازم با تو ادامه میدم

But the dunce cap is off, you don’t know what you lost

ولی کاسه صبرم لبریز شده، نمیدونی چی رو از دست دادی

And you wont realize ’til I’m gone, gone, gone

و اینو نمیفهمی تا زمانی که بذارم از پیشت برم

That I was the one, which one of us is really done?

اینکه من تو زندگیت تک بودم کدوممون تموم کرد

Stupid In Love ترجمه آهنگ

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن