ترجمه آهنگ Robin Thicke - Testify

ترجمه آهنگ Robin Thicke – Testify

ترجمه آهنگ Robin Thicke – Testify [verse1] Yeah… ooh… Oh Lord I was standing on a mountain top من روی قله کوه ایستاده بودم The sunshine smiling on my face نور خورشید روی صورتم میتابید (روی صورتم لبخند میزد) The breeze was taking me away نسیم داشت من رو با خودش میبرد It was the…