موسیقی آنلاین + When The Party’s Over – Billie Eilish ترجمه آهنگ

When The Party’s Over – Billie Eilish ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”When The Party’s Over” songwriter=”َBillie Eilish” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/04/01-MONOPOLY.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

Don’t you know I’m no good for you

نمی دونی که من به دردت نمی خورم؟

I’ve learned to lose you, can’t afford to

یاد گرفتم از دستت بدم، تو کاری نمی تونی بکنی

Tore my shirt to stop you bleedin’

پیراهنمو پاره می کنم تا جلو خونریزیتو بگیرم

But nothin’ ever stops you leavin’

اما هیچ چیزی تو رو از رفتن منصرف نمی کنه

( شخصیت اصلی آهنگ مانند کسی که از لباس خود برای بند آور خون یک مجروح استفاده می کند به آب و آتش زده تا رابطه اش را حفظ کند اما تمام این تلاش ها هم برای نگه داشتن او کافی نبوده. )

Quiet when I’m coming home and I’m on my own

وقتی میرسم خونه ساکته و خودمم و خودم

I could lie, say I like it like that, like it like that

می تونم دروغ بگم، بگم اینطوری دوسش دارم، اینطوری دوسش دارم ( دوست دارم تنها باشم )

Don’t you know too much already

فکر نمی کنی الانشم زیاد می دونی

I’ll only hurt you if you let me

من فقط وقتی بهت آسیب می زنم که بهم اجازه بدی

Call me friend but keep me closer (Call me back)

منو دوستت صدا کن اما نزدیکتر ( از دوست ) نگهم دار ( برم گردون )

And I’ll call you when the party’s over

و وقتی مهمونی تموم شد بهت زنگ میزنم ( وقتی همه چیز آروم شد )

( در قسمت قبل صحبت از آسیب رساندن شده بود بنابراین اینجا به مثل معروف دوستانت رو نزدیک و دشمنانت رو نزدیکتر نگه دار میرسیم. معشوقش نمی خواهد بیشتر از یک دوست معمولی باشد اما در رفتار هر دو طور دیگری عمل می کنند. )

But nothing is better sometimes

اما بعضی وقتا هیچی بهتر نمیشه

Once we’ve both said our goodbyes

وقتی هر دو با هم خداحافظی کردیم

Let’s just let it go

بیا فقط ولش کنیم ( همدیگرو به حال خود بزاریم )

Let me let you go

بزار رهات کنم

( یک بار با هم خداحافظی کرده اند و از آن به بعد دیگر رابطه مانند روز اول نمی شود با این حال هنوز هر دو روی هم گیر کرده اند. )

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن